Саобраћај


Нашим ученицима нудимо савремено и атрактивно образовање у области друмског саобраћаја и унутрашњег транспорта са посебним нагласком на безбедност саобраћаја којој се данас у нашем друштву поклања све више пажње. Релативно млад, стручан и послу посвећен наставни кадар гаранција је да је настава заснована на савременим принципима и захтевима струке. Након заврешетка неког од образовних профила трећег или четвртог степена образовања, наши ученици могу да наставе школовање или да потраже посао у струци у предузећима и установама којима је саобраћај делатност. Сви ученици, током школовања у оквиру редовног школског програма и у складу са законским условима, бесплатно стичу и возачку дозволу Б или Ц категорије.

Школа има сагласност за организовање и полагање испита из познавања прописа који регулишу такси превоз путника у Ужицу.


Техничар друмског саобраћаја

четворогодишње образовање


Техничар друмског саобраћаја се бави: организовањем послова у путничком, теретном и интегралном саобраћају, организовањем перонске службе, провером безбедности друмског и градског саобраћаја, техничким прегледом возила, пројектовањем путева, улица као и регулисањем саобраћаја. Такође, учествују на увиђају саобраћајних незгода, у урбанистичким решењима и уређењима насеља, одређивању простора за паркинге и гараже, раде на контроли техничке исправности возила. Програмом је обухваћена обука за „Б“ категорију, као и бесплатно полагање возачког испита. Након завршетка средње школе датог смера, ученици могу наставити своје школовање на великом броју факултета и високих школа (академских и струковних студија).

план рада (pdf)

Техничар унутрашњег транспорта

четворогодишње образовање


Техничар унутрашњег транспорта се бави: управљањем залиха, манипулацијом робе, планирањем редоследа реализације и дистрибуције робе, транспотом и смештајем отпада, обављањем унутрашњег и индустријског транспорта, складиштењем залиха, као и опремом складишта. Програмом је обухваћена обука за „Б“ категорију, као и бесплатно полагање возачког испита. Након завршетка средње школе датог смера, ученици могу наставити своје школовање на великом броју факултета и високих школа (академских и струковних студија). Напомена: Овај образовни профил се уписује периодично.

план рада (pdf)

Возач моторних возила

трогодишње образовање


Возач моторних возила је по завршеном школовању оспособљен да ради на превозу робе и путника у градском, међуградском и међународном саобраћају. Бави се пословима пријема и предаје терета и пратеће документације, као и стручним размештајем и фиксирањем терета на превозним средствима. Ученици овог образовног профила стичу потребна знања и вештине из области саобраћаја уз примену савремених метода. Програмом је обухваћена обука за „Б“ и „Ц“ категорију, као и бесплатно полагање возачког испита. Након завршетка средње школе датог смера, ученици могу наставити своје школовање на великом броју високих школа (струковних студија).

план рада (pdf)

Руковалац средствима унутрашњег транспорта

трогодишње образовање


Руковалац средствима унутрашњег транспорта стиче торијска знања: познавања материјала и робе, складиштења и претовара терета, безбедности саобраћаја, транспортних средстава и моторних возила, организације превоза новим технологијама транспорта (палетизација, контенеризација и др). Програмом је обухваћена обука за „Б“ категорију и бесплатно полагање возачког испита, као и оспособљавање руковања средствима унутрашњег транспорта (виљушкари, разне врсте дизалица). Након завршетка средње школе датог смера, ученици могу наставити своје школовање на великом броју високих школа (струковних студија). Напомена: Овај образовни профил се уписује периодично.


Ванредно школовање

Техничар друмског саобраћаја - специјалиста

Техничар друмског саобраћаја – специјалиста се бави снимањем траса нових путних линија и израдом редова вожње, праћењем потреба утовара и истовара робе, евидентирањем и извештавањем о саобраћајним незгодама, диспечерским пословима у транспорту, организовањем дневне неге и техничког опслуживања возила, припремањем документације за извршење транспортног задатка и унутрашњом контролом.


Возач моторних возила - специјалиста

Возач моторних возила – специјалиста се бави омогућавањем управљања санитарног возила (цистерне) на аеродрому, вожњом ватрогасног возила, преузимањем и управљањем специјалним врстама возила као и прегледом специјалних врста возила, њихове документације, опреме и терета на возилу.


Возач аутобуса - специјалиста

Возач аутобуса – специјалиста се бави управљањем аутобусом, прегледом, контролом и попуњавањем документације и прегледом исправности возила, увођењем у рад нових возача као и учествовањем у њиховом образовању и провери радне оспособљености.


Возач моторних возила - инструктор

Возач моторних возила – инструктор се бави реализацијом теоретског дела програма за обуку возача моторног возила свих категорија, припремањем возила и документације за возило, припремањем инструктора и кандидата и обављањем практичне обуке кандидата на полигону, градској и ванградској вожњи у различитим условима саобраћаја.