Грађевинарство


С обзиром да је грађевинарство изузетно широка инжењерска дисциплина у којој планирање, пројектовање, градња, одржавање и управљање заузимају значајно место, трудимо се да нашим ученицима понудимо занимљиве, атрактивне и савремене образовне профиле које у складу са потребама времена и привреде повремено осавремењавамо. Као израз те тежње настали су нови профили архитектонски техничар и монтер суве градње, поред техничара вискоградње, одржавања објеката, руковаоца грађевинском механизацијом, керамичара... Након завршетка ове школе, без обзира да ли су се школовали у профилима трећег или четвртог степена стручности, наши ученици настављају даље школовање на вишим школама и факултетима широм Србије, или са лакоћом проналазе посао у грађевинским предузећима. Нека од њих и стипендирају наше ученике.

Архитектонски техничар

четворогодишње образовање


Архитектонски техничар ће научити да разрађује и презентује урбанистичке пројекте, пројекте високоградње, конзервације, ревитализације и кућних инсталација. Оспособиће се за разраду конструктивних детаља на објекатима високоградње. По завршетку средње школе могу радити на пословима разраде пројеката у пројектантским или извођачким фирмама, на пословима извођења објеката високоградње, кроз вођење документације, израду цене коштања објекта... Могућност наставка школовања и усавршавања на архитектонском, грађевинском факултету, уметничким и осталим факултетима, као и високим школама струковних студија.

план рада (pdf)

Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу Архитектонски техничар

Грађевински техничар за високоградњу

четворогодишње образовање


Грађевински техничар за високоградњу учествује у свим пословима везаним за грађење, од планирања и припреме, преко пројектовања и извођења, до надзора над изградњом објеката високограње (стамбени, пословни, угоститељски, спортски објекти, хале и др). Могу се запослити као сарадници на пословима везаним за цртање и разраду пројеката у пројектантским бироима, као и на пословима припреме и организовања изградње објекта и вођења градилишне документације у извођачким грађевинским предузећима. Након завршетка средње школе, ученици могу наставити школовања на архитектонском факултету, грађевинском факултету, уметничким и осталим факултетима, као и високим школама струковних студија.

план рада (pdf1) (pdf2)

Руковалац грађевинском механизацијом - дуал

трогодишње образовање


Руковалац грађевинском механизацијом се обучава за руковање багерима, утоваривачима, грејдерима, финишерима, дизалицама, крановима... Након завршетка средње школе, ученици могу наставити школовање на високим школама струковних студија, а кроз доквалификацију у оквиру Школе завршити и неки од образовних профила у четворогодишњем трајању.

план рада (pdf)

Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова

четворогодишње образовање


Извођач основних грађевинских радова стиче знања из области припреме, организације и извођења свих завршних (молерских, керамичарских, пакетарских...) радова у грађевинарству. Могу се запослити као сарадници на пословима припреме и изградње објекта, као и вођења градилишне документације у извођачким грађевинским предузећима. По завршетку средње школе, школовање могу наставити на грађевинском факултету, архитектонском факултету, као и осталим факултетима и високим школама струковних студија.

план рада (pdf)

Техничар за одржавање објеката - оглед

четворогодишње образовање


Техничар за одржавање објеката је огледни образовни профил који оспособљава ученике за техничко одржавање објеката и инсталација на објектима високоградње. Реализује се од 2011. године у три школе у Србији. Његов задатак је да чува, чита и тумачи документацију, води атестну и гарантну документацију која се односи на објекат, инсталације и уграђену опрему, уочава оштећења на објекту и инсталацијама у току експлоатације, организује њихова отклањања и води евиденцију о извршеним радовима. По завршетку средње школе, наставак школовања је могућ на грађевинском, архитектонском факултету, као и осталим факултетима и високим школама струковних студија.

план рада (pdf)

Извођач основних грађевинских радова

четворогодишње образовање


Извођач основних грађевинских радова стиче знања из области припреме, организације и извођења свих основних (зидарских, тесарских, армирачких, монтажерских...) радова у грађевинарству. Могу се запослити као сарадници на пословима припреме и изградње објекта, као и вођења градилишне документације у извођачким грађевинским предузећима. По завршетку средње школе, школовање могу наставити на грађевинском факултету, архитектонском факултету, као и осталим факултетима и високим школама струковних студија.


Монтер суве градње - оглед

трогодишње образовање


Монтер суве градње гради спуштене плафоне, плафонске облоге, преградне зидове, зидне облоге, подне подлоге, шупље подове и друге облоге и преграде; уграђивањем гипскартонских плоча - монтажом на потконструкцијама од поцинкованог челичног лима и дрвеним потконструкцијама, и лепљењем; у просторијама за становање, рад и боравак - у становима, кућама, пословним, јавним и другим грађевинским објектима. Монтер суве градње монтира и лепи и гипсану орнаментику. Након завршетка средње школе, ученици могу наставити школовање на високим школама струковних студија, а кроз доквалификацију у оквиру Школе завршити и неки од образовних профила у четворогодишњем трајању.

план рада (pdf)

Керамичар - терацер - пећар

трогодишње образовање


Керамичар - терацер – пећар се обучава за послове облагања хоризонталних и вертикалних површина керамичким плочицама, израду терацо подова, зидање камина и каљевих пећи... Након завршетка средње школе, ученици могу наставити школовање на високим школама струковних студија, а кроз доквалификацију у оквиру Школе завршити и неки од образовних профила у четворогодишњем трајању.

план рада (pdf)

Руковалац грађевинском механизацијом

трогодишње образовање


Руковалац грађевинском механизацијом се обучава за руковање багерима, утоваривачима, грејдерима, финишерима, дизалицама, крановима... Након завршетка средње школе, ученици могу наставити школовање на високим школама струковних студија, а кроз доквалификацију у оквиру Школе завршити и неки од образовних профила у четворогодишњем трајању.

план рада (pdf)

Зидар фасадер

трогодишње образовање


Зидар фасадер се обучава за послове зидања, малтерисања, обраду фасаде, постављање изолације, конструкцију... Након завршетка средње школе, ученици могу наставити школовање на високим школама струковних студија, а кроз доквалификацију у оквиру Школе завршити и неки од образовних профила у четворогодишњем трајању.

план рада (pdf)

Хидрограђевинар

трогодишње образовање


Хидрограђевинар се обучава за послове одржавања, поправке и извођења кућних инсталација (водовод и канализација). Уградња свих врста санитарија. Након завршетка средње школе, ученици могу наставити школовање на високим школама струковних студија, а кроз доквалификацију у оквиру Школе завршити и неки од образовних профила у четворогодишњем трајању.

план рада (pdf)

Тесар

трогодишње образовање


Након завршетка средње школе, ученици могу наставити школовање на високим школама струковних студија, а кроз доквалификацију у оквиру Школе завршити и неки од образовних профила у четворогодишњем трајању.

план рада (pdf)

Декоратер зидних површина - молер

двогодишње образовање

Декоратер зидних површина - молер се обучава за припрему и извођење молерско-фарбарских и тапетарских радова и израду украсне гипсане орнаментике.


Подополагач

двогодишње образовање

Подополагач се обучава за постављање и обраду свих врста паркета и других подних подлога и облога.


За ученике лако ментално ометене у развоју омогућено је образовање у образовним профилима:Молерско-фарбарски манипулант

једногодишње образовање

За слухом оштећене ученике омогућено је образовање у образовним профилима:Молер

трогодишње образовање

Подополагач

трогодишње образовање

Помоћник водоинсталатера

двогодишње образовање

Помоћник молера

двогодишње образовање