Списак одељења са одељењским старешинама за школску 2017/2018. годину
САОБРАЋАЈ

IС1 Техничар друмског саобраћаја Лучић Милан
IС2 Техничар друмског саобраћаја Арсић Александар
IС4 Возач моторних возила Марић Љиљана
IС5 Возач моторних возила Митровић Дарко
IIС1 Техничар друмског саобраћаја Милић Љиљана
IIС2 Техничар унутрашњег транспорта Митрашиновић Дубравка
IIС4 Возач моторних возила Милићевић Гордана
IIС5 Возач моторних возила Илић Драган
IIIС1 Техничар друмског саобраћаја Дамљановић Петровић Марија
IIIС2 Техничар друмског саобраћаја Ресимић Борис
IIIС5 Возач моторних возила Митрашиновић Александар
IVС1 Техничар друмског саобраћаја Спаловић Весна
IVС2 Техничар друмског саобраћаја Милутиновић Милош
IVС3 Техничар друмског саобраћаја Ненадић Данијела

ТЕКСТИЛСТВО

IТ1 Модни кројач Јањић Слађана
IIIТ1 Моделар одеће Милићевић Миљка
IVТ1 Моделар одеће -оглед Станојевић Жанка

ГРАЂЕВИНАРСТВО

IГ1 Архитектонски техничар Павловић Влатко
IIГ1 Архитектонски техничар Константиновић Јелена
IIIГ1 Архитектонски техничар Ристић Весна
IIIГ3 РГМ/КТП Милетић Анела
IVГ1 Архитектонски техничар - оглед Госпавић Ирена

ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

IIФ1 Женски фризер Анђић Ана
IIIФ1 Женски фризер Цицварић Биљана


УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

НАГЛУВИ И ГЛУВИ УЧЕНИЦИ / ЛАКО МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИ У РАЗВОЈУ

ОР1
ОР2
Манипулант у текстилству
Молерско - фарбарски иманипулант / Фризерски манипулант
Ђуричић Ана
IСО
IСЦ1
IСЦ2
Шивач текстила (трогодишње)
Шивач текстила (двогодишње)
Фризер
Николић Слађана
IIСО
IIСЦ1
IIСЦ2
Помоћник молера
Шивач текстила / Помоћник молера
Конфекцијски шивач
Стаменић Душица
IIIСО
IIIСЦ
Подополагач / Молер
Конфекцијски шивач
Перовић Жељко